Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ajutor încălzire

LEGE 226/ 2021 – PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA

PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL

VENIT PT PERSOANA SINGURA – 2053 LEI / LUNA

VENIT MEMBRU FAMILIE – 1386 LEI / LUNA

cerere-incalzire

Articolul 2 constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale și sunt:
a) ajutor pentru încălzirea locuinței;
Articolul 3
(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) consumator vulnerabil de energie, denumit în continuare consumator vulnerabil – persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii  suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale;

 1. d) familie – soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședință și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună ori, după caz, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
  g) sezon rece – perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.
 2. h) ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;
 3. i) supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

Articolul 4
(1) Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:
a) consumatori vulnerabili din motive de venit;
b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă;
c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate;

Articolul 6
(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței, denumit în continuare ajutor pentru încălzire, se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.(2) În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:
a) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
b) ajutor pentru gaze naturale;
c) ajutor pentru energie electrică;
d) ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri

Articolul 7
(1) Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz

Secţiunea a 3-a Ajutorul pentru încălzirea locuinței – modul de stabilire și acordare
Articolul 14

(1) Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat

Articolul 15

Pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt puse la dispoziția solicitanților de către primării

Articolul 16
Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun, individual
Articolul 19

(1) Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere, individual

Secţiunea a 4-a Suplimentul pentru energie – mod de stabilire și acordare

Articolul 25
(1) Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art. 7 alin. (2) beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

(2) Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului direct titularului

Articolul 26
(1) Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun la primăria în a cărei rază teritorială au locuința o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită și ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere

Articolul 33
(1) În situația în care familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire ori supliment pentru energie refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la art. 14 alin. (5) și (7), aceste măsuri de sprijin nu se mai acordă.(2) În cazul în care, în urma anchetelor sociale efectuate în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (6), se constată că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire sau supliment pentru energie nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzire și/sau la suplimentul pentru energie încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 226/ 2021

Art. 2.

— (1) Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute

(9) În aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (4) din lege, principalele documentele solicitate de primar sunt următoarele:

 1. a) copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie;
 2. c) copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința, dacă persoana singură nu este înregistrată în evidențele primăriei;
 3. d) copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

Art. 9. — Ajutorul pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în condițiile art. 7 alin. (1) și (5) din lege, numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinței

SECȚIUNEA a 4-a Ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri

Art. 26. — (1) Acordarea ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri se realizează diferențiat, în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure

Art. 27. — În situația în care în aceeași gospodărie locuiesc atât familii sau persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cât și familii sau persoane singure ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă separat pentru fiecare familie sau persoană singură din gospodărie.

SECȚIUNEA a 5-a Suplimentul pentru energie

Art. 28. — (1) Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege.

(3) Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere

Documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei/persoanei singure: pentru lemne, combustibili petrolieri

 1. cerere și declarație pe propria răspundere
 2. copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
 3. actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;
 4. certificatul de căsătorie;
 5. hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
 6. adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu tichete masa;
 7. cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
 8. adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Focsani, pentru persoanele fără venituri;
 9. adeverinţă de la facultate pentru elevi / studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;
 10. decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
 11. certificat de rol fiscal  de la Primaria Campuri , din care să rezulte bunurile detinute în proprietate de toţi membrii familiei
 12. adeverinţa de rol agricol (pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/ sau motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului pentru evidenţierea vechimii.

Sari la conținut