Skip to content Skip to footer

ANUNTURI

ANUNT CONCURS FUNCTIE PUBLICA

ANUNȚ

 

Primăria comunei Câmpuri , judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru o funcţie publică de execuţie :

”Consilier clasa I , grad profesional debutant la Compartimentul Financiar Impozite și Taxe ”

Condiţii de participare la concurs.

 • Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici şi condiţiile prevăzute de lege şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respectiv :
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

Data propusă pentru desfăşurarea concursului este 18 martie 2019 , ora 10,00 , proba scrisă şi interviul la o dată ce se va stabili ulterior de către comisia de concurs.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obigatoriu , documentele prevăzute de art. 49 alin. 1 din H.G. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial respective

16 februarie-07 martie 2019 :

 1. Formular de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia Diplomei de Licenţă
 4. Cazier judiciar
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 6. Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă din care să reiasă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie publică.
 7. Curriculum vitae, model comun European.
 8. Declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică și nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

 

 

 

Primar

 Mateiu Costel

 

 

  Anexa nr.1 la  Dispoziţia nr.   din

 

 

ROMÂNIA                   

PRIMĂRIA COMUNEI   CÎMPURI                                                       

JUDEŢUL VRANCEA                                                                                       

 

 

Bibliografie de concurs ,consilier ,clasa I ,grad profesional  debutant la Compartimentul Impozite si Taxe Locale :

 

 1. Constituţia României republicată
 2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
 3. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată;
 4. .Legea nr.7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicat;
 5. Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările      ulterioare- TITLUL IX- Impozite şi taxe locale, TITLUL X -Impozitul pe construcţii
 6. Legea 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală
 7. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, republicata ;
 8. G.nr.1/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fisc

 

 

                                                                                              Contrasemnează

           Primar ,                                                           Secretar al comunei Cîmpuri ,    

          Mateiu Costel                                                              Mocanu Mariana

 

ANUNTURI

Anunt angajare 13-15 aprilie 2016

Anunt angajare 14 noiembrie 2016

Anunt angajare conducator auto – 26 Ianuarie 2016

Anunt angajare consilier biroul agricol in data de 31.05.2018

Anunt angajare functionar public in data de 12-15.06.2018

Anunt angajari – Noiembrie 2015

Anunt angajari – Octombrie 2015

Anunt pentru concursul din data de 23.08.2018 pentru ocuparea unui post de sofer (microbuz scolar)

Anunt si bibliografie pentru concursul din data de 27.08.2018 pentru ocuparea unui post de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul Agricol

Anunturi angajare in data de 22.02.2016 , consilier clasa I debutant la compartimentul Financiar – contabilitate; referent clasa III debutantla compartimentul Asistenta sociala

Bugetul alocat comunei Cimpuri , pentru anul 2016

Fisa postului pentru functia de consilier biroul agricol pentru examenul din data de 31.05.2018

Proces verbal de afisare a dosarelor selectionate pentru concursul din data de 10.07.2018

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post de consilier grad profesional debutant

Sari la conținut